job

Pozwolenie na pobyt w Polsce

Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce powyżej 3 miesięcy może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Aby uzyskać zezwolenie cudzoziemiec musi udokumentowa
powody, dla których chce przebywać w Polsce. Zezwolenie wydawane jest max na 3 lata.